Przedwojenne interesy Prudential w Polsce

Lista nazwisk osób ubezpieczonych w ramach przedwojennej działalności ubezpieczeniowej w Polsce

Wstęp

Prudential plc - jedna z wiodących instytucji finansowych Wielkiej Brytanii - zawierał w Polsce przed II Wojną Światową polisy ubezpieczeniowe na życie poprzez spółkę Prudential Assurance Company Limited oraz jej spółkę zależną "Przezorność" (już nieistniejącą), w której Prudential Assurance uzyskał pakiet kontrolny w roku 1927.

Przezornosc policy, 1933

"Przezorność" kontynuowała w Polsce wydawanie polis na życie do dnia 31 grudnia 1936 roku, zaś Prudential Assurance wydawał polisy na życie w okresie od 1 stycznia 1933 do 31 grudnia 1936 roku. Od dnia 1 stycznia 1937 roku obie spółki przestały zawierać nowe umowy ubezpieczenia, zaś zarządzanie istniejącymi już umowami zostało połączone.

Prudential policy, Polish class, 1933

Bazując na zachowanych aktach z biura londyńskiego Prudential Assurance, w chwili wybuchu II Wojny Światowej (1939 r.) w Polsce istniało 4 623 ważnych polis ubezpieczeniowych. Pomimo istnienia znacznych braków w naszej dokumentacji, wynikających w dużym stopniu ze zniszczeń spowodowanych okupacją nazistowską, od początku lat pięćdziesiątych udało nam się uregulować zobowiązania wynikające z ponad 47% ogólnej liczby polis.

Po agresji na Polskę w 1939 roku, aktywa Prudential związane z działalnością w Polsce uległy konfiskacie przeprowadzonej przez nazistowskie władze okupacyjne. Odmiennie niż niektóre z głównych europejskich towarzystw ubezpieczeniowych, Prudential nigdy nie prowadził w Europie interesów na terenach okupowanych przez nazistów.

Informacja

Prudential będzie kontynuował swoją dotychczasową praktykę, polegającą na przekazywaniu wszelkich szczegółowych danych dotyczących roszczeń skierowanych do uznanych międzynarodowo instytucji (zarówno ustawodawczych jak i wykonawczych), w sposób przez nie wymagany. Dotyczy to między innymi instytucji w Waszyngtonie, Florydzie, Minnesota, Nowym Jorku i Kalifornii.

Lista nazwisk osób ubezpieczonych w ramach naszej przedwojennej działalności ubezpieczeniowej w Polsce została przekazana w lutym 2001 roku do International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (Miêdzynarodowa Komisja Roszczeń Ubezpieczeniowych Holocaustu), w celu wsparcia wysiłków Komisji dotyczących zwrotu majątków, co do których nie zostały zgłoszone roszczenia, ich prawowitym właścicielom.

Lista nazwisk osób ubezpieczonych w ramach przedwojennej działalności ubezpieczeniowej w Polsce

Druga lista zwiera zachowane nazwiska pracowników najprawdopodobniej zatrudnionych w ramach naszego polskiego oddziału lub w spółce zależnej "Przezorność" w grudniu 1936.

Zobacz listę pracowników

Jeżeli jest Pan/Pani byłym członkiem personelu zatrudnionym w tamtym okresie lub osobą spokrewnioną z członkiem personelu i posiada informacje, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania byłych właścicieli polisy ubezpieczeniowej Prudential lub Przezorność, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem:

polishpolicyenquiries@prudential.co.uk

Kontakt

Jeżeli jesteś jednym z ubezpieczonych lub krewnym byłego ubezpieczonego oraz uważasz, że posiadasz ważne roszczenia, prosimy o kontakt z naszą firmą, dołączając jednocześnie wszelkie szczegóły dotyczące posiadanych roszczeń. Proces wypłaty świadczeń z przedwojennych polis na życie jest koordynowany w siedzibie głównej grupy Prudential plc, a wszelka korespondencja powinna być kierowana pod adres polishpolicyenquiries@prudential.co.uk . Analiza roszczenia może być prowadzona w języku polskim lub angielskim (w zależności od preferencji osoby zgłaszającej roszczenie), jest bezpłatna i nie wymaga wiedzy prawniczej. Prudential zezwala na działanie poprzez pełnomocnika, jednak wszystkie kwestie związane z zakresem umocowania i ewentualnym wynagrodzeniem pełnomocnika są kwestią prywatnych ustaleń osoby zgłaszającej roszczenie oraz pełnomocnika.

Formularz majacy na celu ułatwienie przekazania wszelkich niezbędnych danych jest dostępny w języku polskim.

Kwestionariusz w wersji polskiej