Customers

Przedwojenne interesy Prudential w Polsce

 

Lista nazwisk osób ubezpieczonych w ramach przedwojennej działalności ubezpieczeniowej w Polsce 

Wstęp

Prudential plc - jedna z wiodących instytucji finansowych Wielkiej Brytanii - zawierał w Polsce przed II Wojną Światową polisy ubezpieczeniowe na życie poprzez spółkę Prudential Assurance Company Limited oraz jej spółkę zależną "Przezorność" (już nieistniejącą), w której Prudential Assurance uzyskał pakiet kontrolny w roku 1927.

Przezornosc policy, 1933

Przezornosc policy, 1933

"Przezorność" kontynuowała w Polsce wydawanie polis na życie do dnia 31 grudnia 1936 roku, zaś Prudential Assurance wydawał polisy na życie w okresie od 1 stycznia 1933 do 31 grudnia 1936 roku. Od dnia 1 stycznia 1937 roku obie spółki przestały zawierać nowe umowy ubezpieczenia, zaś zarządzanie istniejącymi już umowami zostało połączone.

Prudential policy, Polish class, 1933

Prudential policy, Polish class, 1933

Bazując na zachowanych aktach z biura londyńskiego Prudential Assurance, w chwili wybuchu II Wojny Światowej (1939 r.) w Polsce istniało 4 623 ważnych polis ubezpieczeniowych. Pomimo istnienia znacznych braków w naszej dokumentacji, wynikających w dużym stopniu ze zniszczeń spowodowanych okupacją nazistowską, od początku lat pięćdziesiątych udało nam się uregulować zobowiązania wynikające z ponad 47% ogólnej liczby polis.

Po agresji na Polskę w 1939 roku, aktywa Prudential związane z działalnością w Polsce uległy konfiskacie przeprowadzonej przez nazistowskie władze okupacyjne. Odmiennie niż niektóre z głównych europejskich towarzystw ubezpieczeniowych, Prudential nigdy nie prowadził w Europie interesów na terenach okupowanych przez nazistów.

Informacja

Prudential będzie kontynuował swoją dotychczasową praktykę, polegającą na przekazywaniu wszelkich szczegółowych danych dotyczących roszczeń skierowanych do uznanych międzynarodowo instytucji (zarówno ustawodawczych jak i wykonawczych), w sposób przez nie wymagany. Dotyczy to między innymi instytucji w Waszyngtonie, Florydzie, Minnesota, Nowym Jorku i Kalifornii.

Lista nazwisk osób ubezpieczonych w ramach naszej przedwojennej działalności ubezpieczeniowej w Polsce została przekazana w lutym 2001 roku do International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (Miêdzynarodowa Komisja Roszczeń Ubezpieczeniowych Holocaustu), w celu wsparcia wysiłków Komisji dotyczących zwrotu majątków, co do których nie zostały zgłoszone roszczenia, ich prawowitym właścicielom.

Lista nazwisk osób ubezpieczonych w ramach przedwojennej działalności ubezpieczeniowej w Polsce 

Druga lista zwiera zachowane nazwiska pracowników najprawdopodobniej zatrudnionych w ramach naszego polskiego oddziału lub w spółce zależnej "Przezorność" w grudniu 1936.

Zobacz listę pracowników

Jeżeli jest Pan/Pani byłym członkiem personelu zatrudnionym w tamtym okresie lub osobą spokrewnioną z członkiem personelu i posiada informacje, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania byłych właścicieli polisy ubezpieczeniowej Prudential lub Przezorność, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem:

polishpolicyenquiries@prudential.co.uk

Kontakt

Jeżeli jesteś  jednym z ubezpieczonych lub krewnym byłego ubezpieczonego oraz uważasz, że posiadasz ważne roszczenia, prosimy o kontakt z naszą firmą, dołączając jednocześnie wszelkie szczegóły dotyczące posiadanych roszczeń. Proces wypłaty świadczeń z przedwojennych polis na życie jest koordynowany w siedzibie głównej grupy Prudential plc, a wszelka korespondencja powinna być kierowana pod adres polishpolicyenquiries@prudential.co.uk .  Analiza roszczenia może być prowadzona w języku polskim lub angielskim (w zależności od preferencji osoby zgłaszającej roszczenie), jest bezpłatna i nie wymaga wiedzy prawniczej.  Prudential zezwala na działanie poprzez pełnomocnika, jednak wszystkie kwestie związane z zakresem umocowania i ewentualnym wynagrodzeniem pełnomocnika są kwestią prywatnych ustaleń osoby zgłaszającej roszczenie oraz pełnomocnika.

Formularz majacy na celu ułatwienie przekazania wszelkich niezbędnych danych jest dostępny w języku polskim.

Kwestionariusz w wersji polskiej